Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

Print Friendly, PDF & Email
Hãy biết ơn những người khiển trách ta vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ. 
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

Trích những lời khai thị vàng ngọc của Pháp Sư Tịnh Không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *