Bài Trắc Nghiệm Hộ Niệm

Print Friendly, PDF & Email

Bài trắc nghiệm này được trích trong sách ĐHTHĐ-PHN.  Bạn có thể đánh 1 hay nhiều dấu vào các ô vuông trong từng câu hỏi nếu bạn thấy đúng.
  ….

Welcome to your Bài trắc nghiệm 1 June 18, 2019

1) Pháp Hộ Niệm vãng sanh bắt nguồn từ đâu?
2) Niệm lực được vững mạnh nhờ vào đâu?
3) Vấn đề kiêng cữ sát sanh hại vật trong 49 ngày sau khi người bệnh ra đi:
4) Trong Tịnh-Độ tông, những vị Tổ nào đề xướng hộ niệm?
5) Nhiệm vụ của BHN là gì?
6) Sự quan trọng của pháp hộ niệm vãng sanh:
7) Nếu người thân đột ngột xúc động, khóc lóc, kêu réo khi người bệnh đang hấp hối hoặc tắt hơi thì người hộ niệm ứng phó thế nào?
8) Trong giây phút người bệnh hấp hối, BHN cần nên hướng dẫn như thế nào?
9) Vấn đề thăm thân có cần thiết không?
10) Vấn đề trở ngại giữa chừng khi đang hộ niệm:
11) Những tài liệu nào hiện nay nói về Hộ Niệm vãng sanh?