Các dụng cụ cần mang theo khi đi hộ niệm

Print Friendly, PDF & Email

** Mỗi lần trước khi dùng thùng hộ niệm này thì phải kiểm tra xem những dụng cụ trong danh sách này đã có đầy đủ trong thùng chưa.
** Sau khi dùng thùng hộ niệm này thì phải bổ sung thêm cho thùng có đầy đủ dụng cụ trong danh sách trước khi đóng lại.

 1. (3) hình Phật A Di Đà giống nhau để treo hoặc dán vào tường
 2. (2) giàn cây để treo hình
 3. (1) cuốn băn keo
 4. (1) cái khánh
 5. (1) máy niệm Phật, nhan đèn
 6. (1) bộ mền Quang Minh
 6. (1) cuốn sách Hộ Niệm Yếu Lục, Sổ Tay Hộ Niệm
 7. (2) tờ Nội Quy Ban Hộ Niệm
 8. (2) tờ Quy Định Cho Gia Đình Người Bệnh
 9. (3) bộ Thông Báo Hộ Niệm
 10. (3) tờ Văn Phát Nguyện
 11. (3) tờ Văn Hồi Hướng
 12. (2) bộ Hộ Niệm Chú Ý
 13. (2) tờ Lời Giải Oan Gia Trái Chủ Của HT Tịnh Không
 14. (3) tờ Nghi Thức Phóng Sanh

 15. (2) tờ Di Chúc (Living Will Declaration)