Nghi Thức Tu Học của NPD A Di Đà – Úc Châu

Print Friendly, PDF & Email

Nghi Thức Tu Học

1. Tu Sáng Sớm:

2. Niệm Phật Công cứ 60 Phút.

  • Niệm Phật Công cứ

3. Niệm Phật Miên Mật 55 phút, Lạy Phật 108, Nguyện Vãng Sanh.

  • Niệm Phật Miên Mật

4. Cộng Tu -01: Trống Hội Chúng, Tán Liên Trì, Tụng Kinh A Di Đà, A Di Đà Phật Tán, Niệm Phật Kinh Hành, Niệm Phật địa chung.

  • Cộng Tu -01

5. Nguyện Vãng Sanh-Hồi Hướng Công Đức-Phổ Hiền Cảnh Sách-Tự Quy Y.

  • Nguyện Vãng Sanh-Hồi Hướng Công Đức

6. Đại Hồi Hướng.