Ấn Quang Đại sư chỉ dạy:

Print Friendly, PDF & Email

Ấn Quang Đại sư chỉ dạy:
Niệm Phật cũng là cách để dưỡng khí, điều thần, mà cũng là pháp để tham cứu bổn lai diện mục. Vì sao nói thế? Tâm chúng ta thường luôn rối loạn, nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm, vọng tưởng dần dần bị tiêu diệt nên tâm quy nhất. Quy nhất thì tự nhiên thần khí sung mãn, thông suốt.
Ông chẳng biết niệm Phật diệt được vọng niệm ư? Hãy thử niệm, sẽ thấy các thứ vọng niệm trong tâm đều hiện. Nếu niệm lâu ngày sẽ tự thấy không có các thứ vọng niệm đó nữa. Lúc đầu biết có vọng niệm là nhờ niệm Phật mới thấy được các vọng niệm trong tâm mình. Chẳng niệm Phật sẽ chẳng thấy.
Ví như trong nhà, sạch sẽ không bụi, một ánh nắng lọt qua khe cửa sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh mặt trời hiện rõ, vọng niệm trong tâm do niệm Phật mà hiện rõ. Nếu thường niệm Phật, tự tâm sẽ thanh tịnh. Đấy là do luôn luôn nghĩ nhớ.
Niệm Phật có khác chi? Do vì Hoặc nghiệp, tâm và miệng chúng sanh biến thành nhiễm ô, nên Phật dạy dùng tâm và miệng xưng hồng danh thánh hiệu A DI ĐÀ PHẬT, như người nhiễm hương thân có mùi thơm.
Niệm Phật lâu ngày, nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận, phước cao. Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện.!
Nam Mô A Di Đà Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *