ĐỒNG PHÁT NGUYỆN (Đạo Tràng cộng tu chung)

Print Friendly, PDF & Email

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

-Đệ tử chúng con,
là hàng phàm phu
tội chướng sâu nặng
sinh nhằm mạt thời
biết được phận mình
khó lòng thoát khỏi
đọa lạc tam đồ
khổ đau vạn kiếp!…
Hôm nay trước Phật
đệ tử chúng con
thành tâm phát nguyện:
-Từ ngày hôm nay
cho đến mạng chung
ngày ngày chuyên niệm
A-Di-Đà Phật
cầu nguyện vãng sanh
Tây-Phương Cực-Lạc.
-Tín tâm vững vàng
Nguyện tâm tha thiết
Hạnh tu chuyên trì
không hề lay chuyển.
Chúng con kiệt thành

sám hối tội chướng
bỏ ác làm thiện
đùm bọc thương nhau
như tình ruột thịt.
-Người nào bệnh yếu
chúng con quan hoài
khuyến tấn cho nhau
giữ vững tâm nguyện
không còn thoái chuyển.
-Người nào lâm chung
chúng con hộ niệm
trợ duyên cho nhau
bảo vệ lẫn nhau
vãng sanh Tịnh-Độ.
-Chúng con chí thành
đồng tâm phát nguyện
xin Phật thương xót
tiếp độ chúng con
một báo thân này
sanh về Cực-Lạc
đạo nghiệp viên thành.

Nam Mô A-Di-Đà Phật

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *