KHUYÊN NÊN TẠI GIA HOẰNG PHÁP

Print Friendly, PDF & Email

KHUYÊN NÊN TẠI GIA HOẰNG PHÁP: TỰ HÀNH, DẠY NGƯỜI, MIỆNG KHUYÊN, THÂN SIÊNG GẮNG KHIẾN CHO MỌI NGƯỜI CÙNG QUY HƯỚNG TỊNH ĐỘ, ĐỀU THOÁT KHỔ LUÂN, ĐÁNG GỌI LÀ BẬC CAO TĂNG CÒN ĐỂ TÓC, LÀ ĐỆ TỬ PHẬT TẠI GIA VẬY!
Như Lai thuyết pháp hằng thuận chúng sanh. Gặp cha nói Từ, gặp con nói Hiếu, ngoài tận hết luân thường, trong tiêu trừ tình lự. Nếu như khôi phục được chân tâm vốn có thì gọi là Phật đệ tử, chứ nào có phải vì đầu tóc mà luận đâu!

Huống nữa, quý hương (làng) tuốt trong núi sâu, người biết pháp ít ỏi. Kẻ cao minh vì chẳng thông ngôn ngữ nên đều chẳng đến đấy. Hãy cậy vào lòng thành ấy, kiệt lực học đạo, tu hiếu đễ, ngõ hầu cảm hóa xóm giềng. Trai giới thành lập, giết trộm dâm liền tiêu.

Nghiên cứu kinh luận Tịnh Độ ắt hiểu yếu đạo xuất thế. Thọ trì An Sĩ Toàn Thư sẽ hiểu khuôn mẫu tốt lành khiến cuộc đời thuần dịu. Dùng pháp môn Tịnh Độ khuyên dụ cha mẹ, dùng pháp môn Tịnh Độ dạy con và người thân bè bạn, chính là vì sanh tử đại sự đau đáu lo cho thân sau.

Chẳng cần phải chọn riêng một nơi mà gia đình liền thành đạo tràng, cha mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu, thân thích, người quen biết đều thành pháp quyến. Tự hành, dạy người, miệng khuyên, thân siêng gắng khiến cho mọi người cùng quy hướng Tịnh Độ , đều thoát khổ luân, đáng gọi là bậc cao tăng còn để tóc, là đệ tử Phật tại gia vậy!

Trích Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Như Hòa chuyển ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *