Lời Tri Ân (Đăng viber ngày 27, tháng 3, 2020)

Print Friendly, PDF & Email

Nam Mô A Di Đà Phật!

Sau khi xả bỏ báo thân lúc 9:10 tối ngày 25/03/2020 tại tư gia ở Mỹ, bang Texas, Cụ Bà Trần Thị Nguyên, Pháp danh Nguyên Lưu đã được Thầy Thích Hạnh Phú tiếp tục khai thị gỡ rối. Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và chư Liên Hữu Đồng Tu trên toàn thế giới niệm Phật hồi hướng. Sau 18 tiếng đồng hồ Cụ Bà để lại thoại tướng tươi hồng mềm mại, tóc bạc trắng chuyển thành màu tóc muối tiêu.

Chúng con xin thay mặt gia đình Bà Ngoại của huynh Quốc Tuấn, Cụ Bà Trần Thị Nguyên, Pháp danh Nguyên Lưu thành tâm tri ân sâu sắc đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Thầy Thích Hạnh Phú, Lão Cư Sĩ Diệu Âm, Lão Cư Sĩ Diệu Âm đã từ bi khai thị cho Cụ Bà Trần Thị Nguyên, Pháp danh Nguyên Lưu mấy lần qua đường Zoom Thế Giới Hộ Niệm trong chương trình Thực Tập Hộ Niệm. Chúng con xin cảm niệm công đức Cư Sĩ Minh Đạt, BTC Thế Giới Hộ Niệm, nhóm Đệ Tử Quy-Tịnh Nghiệp và quý, Cô, Dì, Chú, Bác Liên Hữu Đồng Tu trên toàn thế giới đã khai thị, khuyến tấn giúp đỡ, phóng sanh, nhiệt tình đồng hành cùng với gia đình và Liên Hữu Đồng Tu chúng con niệm Phật suốt 2 ngày trên Zoom để trợ niệm hồi hướng công đức cho ca hộ niệm của Bà Ngoại chúng con được thập phần viên mãn.

Niệm Phật Hộ Niệm bất khả tư nghị. Những lời khai thị của Thầy Thích Hạnh Phú trong 2 ngày trợ niệm cho Cụ Bà thật là cảm động và thắm thía.

Chúng con cũng không quên cảm niệm công đức cộng cụ Zoom là một phương tiện vô cùng lợi ích, đại cứu tinh cho trường hợp hộ niệm cho Cụ Bà Trần Thị Nguyên, trong lúc tình hình dịch bệnh khắp nơi trên thế giới. Mọi nơi phải tuân thủ lệnh giới nghiêm không cho tu tập đông người. Chúng con thiết nghĩ nếu không có đường Zoom thì ca hộ niệm của Cụ Bà cũng khó mà thành tựu viên mãn.

Chúng con không sao ngăn được nỗi vui mừng và tri ân tận đáy lòng đến tất cả quý Đại Chúng Đồng Tu đã bỏ công sức 2 ngày qua thức đêm thức hôm túc trực trên Zoom tiếp sức niệm Phật hồi hướng cho Cụ Bà.

Nhân đây chúng con xin nương nhờ công đức của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý Đạo Tràng. Niệm Phật Đường, quý Liên Hữu Đồng Tu khắp nơi trên thế giới tiếp tục hồi hướng cho Bà Ngoại chúng con hương linh Cụ Bà Trần Thị Nguyên, Pháp danh Nguyên Lưu trong 49 ngày.

Chúng con xin thay mặt gia đình Cụ Bà thành kính tri ân Phật Bồ Tát và Chư Đại Chúng.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *