TUYÊN NGÔN NIỆM PHẬT ( Ngữ Lục Đại Sư Thiện Đạo )

Print Friendly, PDF & Email

🌈TUYÊN NGÔN NIỆM PHẬT ( Ngữ Lục Đại Sư Thiện Đạo )

✳️ Tôi tuyệt đối tin tưởng có thế giới Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn có đức Phật A-di-đà hiện hữu.

✳️ Tôi tuyệt đối tin mình là một phàm phu đầy tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, chìm đắm trong luân hồi sinh tử, nếu dựa vào tự lực tu hành thì dầu là dùng phương pháp gì cũng tuyệt đối chẳng thể thành tựu.

✳️ Tôi tuyệt đối tin tưởng rằng chỉ có nương vào sức Phật A-di-đà, nhờ Ngài cứu giúp mới có thể liễu thoát sinh tử, giải quyết sự thống khổ của sinh tử luân hồi.

✳️ Tôi tuyệt đối tin tưởng vào thệ nguyện cứu độ của đức Phật A-di-đà. Tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, chẳng luận thiện hay ác, chẳng bàn trí hay ngu, chẳng kể sang hay hèn chỉ cần muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu xưng lên danh hiệu A-di-đà Phật, thì nhất định đức Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn, cứu độ cho họ được vãng sinh.

✳️ Tôi tuyệt đối tin tưởng vào Phật lực của đức Phật A-di-đà tuyệt nhiên không có chướng ngại. Tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dẫu là chúng sinh trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh chỉ cần chịu tin, chịu nguyện, nếu xưng niệm A-di-đà Phật thì quyết định có thể nương vào Phật lực vượt thoát sinh tử, đoạn dứt luân hồi.

✳️ Tôi tuyệt đối tin tưởng tín nguyện niệm Phật thì nhất định vãng sinh thành Phật, đức Phật A-di-đà tuyệt đối cứu độ tôi. Tôi tuyệt đối tin vào sức Phật, tin tưởng đức Di-đà, tiếp nhận sự cứu độ của đức Phật A-di-đà.

❄Tôi tin tưởng đức Phật A-di-đà, tôi mong muốn đến thế giới Cực Lạc, tôi biết mình nhất định vãng sinh về Tây Phương.
Nếu như duyên đời chưa mãn, tôi sẽ xem mình là con của đức Di-đà, là dân của nước Cực Lạc, cố gắng chân thật thành tâm làm tròn bổn phận, nỗ lực hiếu dưỡng cha mẹ, giáo dục vợ con, hết lòng làm tròn cương vị công tác, hành thiện sửa lỗi, chở che người cô thế, cưu mang kẻ khốn cùng, phóng sinh hộ sinh, chay lạt sám hối. Tôi sẽ gắng hết sức mình để nêu lên tấm gương tốt của người niệm Phật cho những người trong thế gian noi theo.

✳️ Tôi rất mong mỏi sớm được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, sớm ngày nào tốt ngày đó, nhanh chừng nào mừng chừng đó. Lòng tôi tràn ngập sự hân hoan, mong kỳ hạn vãng sinh đó đến sớm một chút.

✳️ Tôi không sợ chết, tôi vui lòng chết, chết sớm một chút thì càng đến thế giới Cực Lạc sớm một chút, sớm lìa khổ được vui. Tôi chẳng sợ chết, thậm chí toàn tâm toàn ý mong ngày chết kia đến sớm một chút.

✳️ Mỗi ngày đều là ngày chết của tôi, mỗi lúc đều là lúc tôi vãng sinh, đều là lúc tôi nhàm chán Ta-bà, ưa cầu Cực Lạc. Tôi mỗi giờ mỗi phút, mọi thứ mọi việc đều đã chuẩn bị xong rồi, buông bỏ sạch trơn, đợi chết đến, đợi đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn vãng sinh.

✳️ Nếu ngay lúc này, đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi đi, cũng có nghĩa là ngay lúc này tôi phải chết, lập tức phải bỏ vợ con, quyến thuộc, địa vị, tài sản đang có, tôi cũng chẳng mảy may do dự, đi ngay tức khắc, chẳng chút sợ sệt, chẳng chút lưu luyến.

✳️ Trong tận đáy lòng, tôi luôn tâm niệm: “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!”, đức Phật A-di-đà là cha tôi, đức Phật A-di-đà là mạng sống của tôi, cõi nước của đức Phật A-di-đà là chỗ tôi phải quay trở về, cho nên tôi chấp trì danh hiệu, nhớ nghĩ về Ngài, lòng chẳng quàng xiên, một môn thâm nhập, mỗi ngày đều nhớ nghĩ đến người cha lành Di-đà của tôi; mỗi lúc luôn nhớ nghĩ đến quê cũ Cực Lạc của tôi. Một câu “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!” là tất cả sự tu hành, là tất cả sinh mạng của tôi.

Ngữ Lục của Đại sư Thiện Đạo.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *