Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Toạ Đàm 1-416)

Print Friendly, PDF & Email

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

 

Xin Bấm vào đây để xem toạ đàm mới nhất qua dạng PDF

 

 

 

 

Lời Tri Ân Tọa đàm
Lời Giới Thiệu
Chương 1  Toạ Đàm 1 pdf
 Toạ Đàm 2 pdf
Toạ Đàm 3 pdf
Toạ Đàm 4 pdf
Toạ Đàm 5 pdf
Chương 2
Toạ Đàm 6 pdf
Chương 3 Toạ Đàm 7
Toạ Đàm 8 pdf
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 1