Trang Chính

Print Friendly, PDF & Email

A Di Đà Phật!

Mục Đích của trang web này nhằm phổ biến pháp hộ niệm để giúp phật tử hiểu sâu và hành đúng phương pháp hộ niệm Tịnh Độ Tông để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc

1.Cập nhật đầy đủ thông tin và tài liệu về Hộ Niệm 

2.Giúp thành lập Đạo Tràng Niệm Phật và Ban Hộ Niệm

3.Tạo forum liên lạc các BHN trên toàn thế giới để học hỏi và chia sẽ kinh nghiệm

 

Nếu có tí công đức nào chúng con xin hồi hướng:

Nguyện đem công đức này,

Trang nghiêm Phật Tịnh-độ.

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát lòng Bồ-đề

Hết một báo thân này

Đồng sanh nước Cực-lạc.

 

 

A Di Đà Phật!

 

Nhóm Học Phật.