Niệm Phật Đường A Di Đà – Úc Châu

Print Friendly, PDF & Email

Niệm Phật Đường A-Di-Đà Phật chuyên tu niệm Phật, một ngày 4 thời, 365 ngày không gián đoạn. Một môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Hiện thời Niệm Phật Đường không tổ chức lễ hội, pháp hội, không làm Phật sự, không hóa duyên ngoài việc Hộ Niệm vãng sanh. Kính mong chu vị đồng tu cố gắng nghiên cứu nhiều về pháp Hộ Niệm để trợ duyên cho nhau vãng sanh Tịnh độ. Công đức vô lượng.

Chúng ta là hàng phàm phu, nghiệp nặng, chướng sâu, tâm cơ yếu… xin chư vị đồng tu về đây niệm Phật cố gắng  giữ tính khiêm cung, tránh những ý niệm: tăng thượng mạn, cầu cảm ứng, cầu thần thông, thích điều kiêu kỳ hay lạ, tự xưng chứng đắc, v.v… để tránh chướng nạn của thời mạt pháp này. Đây là lời chư Tổ Sư căn dặn.

 Khi vào công khóa, kính mong chư vị đồng tu chú ý:

1/ Giữ gìn đạo phong trang nghiêm, lễ tiết nghiêm chỉnh, tắt điện thoại cầm tay, không nói chuyện trong Chánh Điện.

2/ Không tự lễ lạy hoặc đi ngang qua khu vực giữa chánh điện. Không được đi lại hoặc gây tiếng động trong những lúc ngồi Tịnh Niệm, HT Khai Thị.

3/ Xin niệm nhỏ tiếng và lắng nghe theo tiếng máy. Xin đừng niệm quá lớn, lạc nhịp làm đại chúng khó nhiếp tâm.

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG A-DI-ĐÀ (BRISBANE) THỜI KHÓA CÔNG PHU

(Thời khóa này bắt đầu áp dụng từ tháng 4/2012)

Hằng Ngày:

Công phu sớm: Từ 05:00 – 07:00… NIỆM PHẬT MIÊN MẬT

Công phu sáng: Từ 09:30 – 11:30… NIỆM PHẬT MIÊN MẬT

Công phu chiều: Từ 02:00 – 04:00… NIỆM PHẬT MIÊN MẬT

Công phu tối: Từ 06:00 – 08:30… NIỆM PHẬT MIÊN MẬT

 

Mỗi Chủ Nhật: TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT

Công phu sớm: Từ 05:00 – 07:00… NIỆM PHẬT MIÊN MẬT

Công phu sáng: Từ 09:00 – 12:00… Cộng tu theo nghi thức Tịnh-Tông Học-Hội – (Xướng tán, tụng kinh, niệm Phật theo Địa Chung).

Công phu chiều: Từ 02:00 – 05:00… NIỆM PHẬT MIÊN MẬT

Công phu tối: Từ 06:00 – 08:30… NIỆM PHẬT MIÊN MẬT

Kính mời chư vị Đồng Tu tham gia công khóa, cùng trang nghiêm đạo tràng, quyết lòng niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ.

Chú ý: Niệm Phật Đường cố gắng gìn giữ tốt chương trình tu tập nên không tiếp khách trong những giờ có công khóa. Kính mong chư vị khách quý thông cảm tha thứ. Niệm Phật Đường thành tâm cảm niệm công đức sự hợp tác.

 

Niệm Phật Đường A-Di-Đà

Kính báo

Niệm Phật Đường thành kính tri ân sự hợp tác của chu vị.