Diệu Âm Tọa Đàm

Print Friendly, PDF & Email

Toạ Đàm 

Toạ Đàm (bấm vào link để nghe) Tác Giả Dạng Ghi Chú

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

Diệu Âm (Minh Trị) mp3 Mới Nhất nên nghe
Khế Lý – Khế Cơ Diệu Âm (Minh Trị)  mp3 Trọn Bộ
Những Sơ Suất (có thể xảy ra) Khi Hộ Niệm Diệu Âm (Minh Trị) mp3 Trọn Bộ
Thiện Căn – Phước Đức – Nhân Duyên Diệu Âm (Minh Trị) mp3 Trọn Bộ
 Hộ Niệm Chú Ý Diệu Âm (Minh Trị) mp3 Trọn Bộ
 Hành Theo Ấn Tổ Diệu Âm (Minh Trị) mp3 Trọn Bộ
Hộ Niệm: Hướng Dẫn – Khai Thị Diệu Âm (Minh Trị) mp3 Trọn Bộ
Hộ Niệm Là Một Pháp Tu Diệu Âm (Minh Trị) mp3 Trọn Bộ
Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp Diệu Âm (Minh Trị) mp3 Thiếu 1 tọa đàm
Khuyên Người Niệm Phật Tập 1 Diệu Âm (Minh Trị) mp3 Trọn Bộ
Khuyên Người Niệm Phật Tập 2 Diệu Âm (Minh Trị) mp3 Trọn Bộ
Khuyên Người Niệm Phật Tập 3 Diệu Âm (Minh Trị) mp3 Trọn Bộ
Khuyên Người Niệm Phật Tập 4 Diệu Âm (Minh Trị) mp3 Trọn Bộ